Odborné informace    připravujeme pro Vás zajímavosti z oblasti potravinářské výroby- zpracování masa- zrání - názory odborníků - studie

 

Informace

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCÍ, PŘÁTELÉ, KAMARÁDI! ....ZDE NA TÉTO WEBOVÉ ADRESE :

https://www.hovezimaso.cz/

SI MŮŽETE PODLE ČÍSLA PORAŽENÉHO KUSU OVĚŘIT SKUTEČNOST, JESTLI VŠE ODPOVÍDÁ UVÁDĚNÝM ÚDAJŮM NA ETIKETÁCH, TAKTO BY TO MĚL DĚLAT KAŽDÝ DODAVATEL

( ČÍSLO UVEDENÉ NA ETIKETĚ NA NAŠICH BALÍČCÍCH- JASNÝ PŮVOD- ČÍSLO KUSU - DATUM PORÁŽKY ATD) A NA TÉTO TRANSPARENTNOSTI SI ZAKLÁDÁME !

 


DÁLE -legislativa

Sbírka zákonů375

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 18 odst. 5, § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 24 odst. 2, § 25 odst. 1, § 27 odst. 4 a § 53 odst. 6 písm. a) zákona:

ČÁST I
Provedení některých ustanovení zákona a veterinární požadavky na živočišné produkty

 

Díl 2
Zvláštní požadavky

Maso a masné výrobky
§ 33

(1) K docílení přirozené masově červené barvy masných výrobků (probarvení) lze používat jen schválené prostředky. Dusitany a dusičnany se používají ve směsi s jedlou solí, přičemž dusitanová solicí směs může obsahovat nejvýše 0,9 % dusitanu sodného nebo draselného, dusičnanová solicí směs nejvýše 2,5 % dusičnanu sodného nebo draselného.

(2) Nejde-li o teplé maso, musí být v průběhu bourání a balení trvale udržována vnitřní teplota masa velkých jatečných zvířat do 7 °C, vnitřní teplota masa malých jatečných zvířat do 4 °C a vnitřní teplota vnitřností do 3 °C.

(3) Není-li stanoveno jinak, musí být po skončení výroby masné výrobky ve všech svých částech co nejrychleji zchlazeny na skladovací teplotu.

§ 34

Masné výrobky uváděné do oběhu, které nelze uchovávat při okolní teplotě, musí mít na dalším obalu viditelně a čitelně vyznačenu teplotu, při které musí být tyto výrobky přepravovány a skladovány, jakož i datum minimální trvanlivosti těchto výrobků a v případě výrobků podléhajících mikrobiálnímu rozkladu též datum jejich použitelnosti.

§ 35

Ke zpracování do masných výrobků nelze použít hrtany, průdušnice, extralobulární průdušky, střeva s výjimkou telecího okruží a vepřových konečnic, močové měchýře a močovody, tukové a vazivové odřezky a škrabky z podkoží a ze sliznice zažívacího a dýchacího ústrojí.

§ 36

(1) Mleté maso lze vyrábět jen z čerstvého, vychlazeného masa, získaného nejpozději do 6 dnů po porážce, anebo - v případě masa po porážce vykostěného a vakuově baleného - do 15 dnů po porážce, a to bez použití masa z kližky nebo hlavy s výjimkou žvýkacích svalů skotu, prasat, ovcí a koz, krvavého výřezu, vazivových, chrupavčitých a tukových ořezů nebo škrabků, strojně odděleného masa, vnitřností a bránice. Musí být vyrobeno a zabaleno v průběhu 1 hodiny a neprodleně

a)   vychlazeno na teplotu do 2 °C, udržováno v této teplotě, dodáno do prodeje v den výroby a prodáno do 24 hodin po dodávce, anebo
b)   zmrazeno na teplotu mínus 18 °C, při níž může být skladováno nejdéle 3 měsíce.

(2) V nebaleném stavu lze prodávat mleté maso pouze tehdy, je-li připravováno přímo před spotřebitelem.

§ 37

(1) Strojně oddělené maso musí být neprodleně po výrobě

a)   zpracováno,
b)   zchlazeno na teplotu 2 °C a do 24 hodin zpracováno, nebo
c)   zmrazeno na teplotu mínus 18 °C a do 3 měsíců zpracováno.

(2) Strojně oddělené maso lze použít pouze ke zpracování do tepelně opracovaných výrobků.

§ 38

(1) Kosti určené k lidské spotřebě musí být zchlazeny na teplotu do 4 °C a dodány do prodeje nebo jiného oběhu do 24 hodin po vytěžení.

(2) Krev určená pro potravinářské účely musí být

a)   těžena stanoveným technologickým postupem a do 3 hodin po vytěžení zchlazena na teplotu do 3 °C, anebo zmrazena na teplotu mínus 18 °C,
b)   zchlazená zpracována do výrobků do 48 hodin po vytěžení,
c)   uváděna do prodeje zchlazená na 2 °C, spotřebitelsky balená v nepropustných, odolných obalech, a to do 24 hodin po vytěžení.

(2) K výrobě želatiny a kolagenu pro potravinářské účely lze použít kolagenní suroviny, zejména kůže, kosti, šlachy a kližky jatečných zvířat, jejichž maso a orgány byly posouzeny jako poživatelné. Čerstvé suroviny pro výrobu želatiny musí být odeslány do zpracovatelského závodu do 24 hodin po vytěžení, jinak musí být zchlazeny nebo zmrazeny.

§ 39
Zvěřina

(1) Zvěřina se zchlazuje na teplotu nejvýše 7 °C, pochází-li ze srstnaté zvěře spárkaté, a na teplotu nejvýše 4 °C, pochází-li z ostatní zvěře srstnaté a ze zvěře pernaté. Při bourání zvěřiny a dalším zacházení s ní nesmí dojít ke zvýšení teploty zvěřiny, pocházející ze srstnaté zvěře spárkaté, nad 7 °C a zvěřiny, pocházející z ostatní zvěře srstnaté a zvěře pernaté, nad 4 °C.

(2) Těla zvěře srstnaté spárkaté se

a)   skladují při teplotě od mínus 1 °C do 1 °C nejdéle po dobu 15 dnů a při teplotě od mínus 1 °C do 7 °C nejdéle po dobu 7 dnů od prohlídky po ulovení,
b)   přepravují dopravními prostředky, v nichž je zajištěno, že v průběhu přepravy nedojde ke zvýšení teploty zvěřiny o více než 2 °C. Těla zvěře se přepravují vždy ve stavu vychladlém a zavěšená.

(3) Nelze přepravovat těla zvěře, která jsou znečištěná, změněná rozkladnými procesy nebo z jiných důvodů nepoživatelná.

(4) Zvěřina může být dodávána v omezeném množství přímo spotřebiteli nebo maloobchodníkovi v rámci kraje, v němž byla ulovena, a to za předpokladu, že tato zvěřina byla veterinárně prohlédnuta a že je provázena zdravotním potvrzením, jehož součástí je potvrzení o zdravotním stavu zvířete a o nákazové situaci v místě původu, a je řádně označena způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy.8) Za omezené množství se považuje zvěřina pocházející z drobné zvěře srstnaté nebo ze zvěře pernaté v počtu nejvýše 10 kusů.

 

Hlava V
Posuzování, označování a uvolňování masa a orgánů jatečných zvířat do oběhu

§ 50

(1) Jatečná zvířata podléhají veterinární prohlídce před poražením (ante mortem), jejich maso, orgány a ostatní části veterinární prohlídce po poražení (post mortem). Účel, postup a způsob provádění těchto prohlídek stanoví zvláštní právní předpisy.5)

(2) Jde-li o jatečné zvíře použité k pokusným účelům, k získávání biologických materiálů k výrobě léčivých přípravků nebo veterinárních diagnostických přípravků, anebo ke klinickému ověřování léčivých přípravků, může být poraženo, jen jestliže bylo veterinární prohlídkou před poražením ověřeno, že

a)   uplynula ochranná lhůta stanovená v projektu pokusu,
b)   zvíře nejeví klinicky zjevné reakce po provedeném pokusu,
c)   uplynulo nejméně 7 dnů po očkování zvířete umrtvenými mikroorganizmy, anebo nejméně 21 dnů po jeho očkování živými mikroorganizmy.

§ 51

(1) Maso a orgány jatečného zvířete, o jejichž poživatelnosti nelze rozhodnout s konečnou platností bez dalšího, zejména laboratorního vyšetření, se pozastavují, jako takové označují a uskladňují tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně nebo znehodnocení, popřípadě k nedovolené manipulaci s nimi, a aby bylo zřejmé, odkud byly odebrány označené vzorky.

(2) Maso a orgány, které pochází ze zvířat poražených nutnou porážkou, nesmí být označeny razítkem oválného tvaru, jímž se označuje zdravotní nezávadnost podle zvláštního právního předpisu.5)

§ 52

(1) Součástí vyšetřování masa a orgánů dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců je vyšetření na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).

(2) Součástí vyšetřování masa prasat, koní, oslů a jejich kříženců, jakož i nutrií je vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel).

§ 53

(1) Maso a orgány jatečných zvířat, posuzované jako poživatelné po úpravě, musí být podrobeny této úpravě (zpracování) bez zbytečného prodlení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v souladu se stanovenými veterinárními podmínkami.

(2) Maso a orgány jatečných zvířat, uvedené v odstavci 1, musí být bourány a uchovávány odděleně a mohou přijít do styku s ostatním výrobním masem jen při zpracování do téhož výrobku.

(3) Maso a orgány jatečného skotu, u něhož byla zjištěna slabá uhřivost nebo toxoplazmóza, se před uvolněním do výroby upravuje

a)   působením teploty mínus 10 °C a nižší v hloubce svaloviny po dobu alespoň 48 hodin,
b)   uchováváním při teplotě mínus 10 °C po dobu nejméně 144 hodin, jde-li o maso o tloušťce do 30 cm, a nejméně 240 hodin, jde-li o maso o větší tloušťce, nebo
c)   naložením na sucho nasolených kusů o hmotnosti 2,5 kg do solného láku o hustotě 1,160 g/cm3 (20 °Bé) po dobu nejméně 20 dnů.

§ 54

Maso a orgány jatečného skotu včetně telat, prasat, ovcí, koz, koní, oslů a jejich kříženců, které byly posouzeny jako

a)   poživatelné, se označují otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm,
b)   poživatelné po úpravě
1.  výrobní, se označují dvěma zčásti se překrývajícími otisky razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm,
2.  určené do konzerv, se označují otiskem razítka čtvercového tvaru o délce strany 4 cm,
c)   nepoživatelné, se označují otiskem razítka trojúhelníkového tvaru o délce strany 5 cm.

§ 55

(1) Označení masa jatečných zvířat, posouzeného jako poživatelné nebo poživatelné po úpravě, musí být umístěno

a)   u skotu, prasat, koní, oslů a jejich kříženců na vnější straně kýty, bedrech, hřbetu, pleci a boku, a to na každé půlce,
b)   u telat na vnější straně kýty, hřbetu, pleci a hrudi,
c)   u ovcí, koz, jehňat a kůzlat na vnější straně kýty a plece.

(2) Označení orgánů jatečných zvířat, posouzených jako poživatelné nebo poživatelné po úpravě, musí být umístěno

a)   u skotu, koní, oslů a jejich kříženců na jazyku, jedné polovině plic, žaludeční ploše jater, srdci, slezině, vemeni a předžaludku,
b)   u telat, prasat, ovcí a koz na jedné straně plic a na žaludeční ploše jater.

(3) Označují se také plochy vzniklé odstraněním změněných částí masa.

(4) Označení masa a orgánů jatečných zvířat, posouzených jako nepoživatelné, musí být na všech částech masa a orgánech. Označení může být provedeno též jejich obarvením.

§ 56

(1) Maso a orgány jatečné drůbeže, které byly posouzeny jako

a)   poživatelné, se označují otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 2 cm. V případě velkých balení se však označují kruhem o průměru nejméně 4 cm s tím, že písmena musí být vysoká nejméně 0,8 cm a číslice nejméně 1 cm,
b)   poživatelné po úpravě
1.  výrobní, se označují naříznutím obou prsních svalů zasahujícím až k prsní kosti,
2.  určené do konzerv, se označují naříznutím obou prsních svalů zasahujícím až k prsní kosti a naříznutím stehenní svaloviny zasahujícím až ke stehenní kosti,
c)   nepoživatelné, se označují otiskem razítka trojúhelníkového tvaru o délce strany 2,5 cm, popřípadě se obarví.

(2) Maso a orgány králíků, které byly posouzeny jako

a)   poživatelné po úpravě
1.  výrobní, se označují dvěma zčásti se překrývajícími otisky razítka kruhového tvaru o průměru 2 cm,
2.  určené do konzerv, se označují otiskem razítka čtvercového tvaru o délce strany 2 cm,
b)   nepoživatelné, se označují otiskem razítka trojúhelníkového tvaru o délce strany 2,5 cm, popřípadě se obarví.

§ 57
Označování surovin a potravin živočišného původu pocházejících z podniků se stanoveným přechodným obdobím

(1) Maso a orgány pocházející z provozů a závodů, pro které bylo vyjednáno přechodné období, a které byly posouzeny jako

a)   poživatelné, se označují razítkem pravidelného šestiúhelníkového tvaru o délce stran 23 mm, u drůbeže a králíků 12 mm,
b)   poživatelné po úpravě
1.  výrobní, se označují dvěma zčásti se překrývajícími otisky razítka pravidelného šestiúhelníkového tvaru,
2.  určené do konzerv, se označují razítkem čtvercového tvaru o délce strany 4 cm, u drůbeže a králíků o délce strany 2 cm, který je překryt pravidelným šestiúhelníkem.

(2) Potraviny musí být označeny značkou zdravotní nezávadnosti ve tvaru pravidelného šestiúhelníku.

(3) V horní části razítka pravidelného šestiúhelníkového tvaru se uvádí označení CZ, v jeho střední části veterinární schvalovací číslo a v jeho dolní části místo zpracování (územně správní jednotka). Velikost písmen a číslic odpovídá údajům uvedeným ve zvláštních právních předpisech.10)

§ 58

Maso a orgány jatečných zvířat, určené ke krmení zvířat, se označují vedle otisku razítka trojúhelníkového tvaru ještě otiskem razítka obdélníkového tvaru o rozměrech 5 cm x 10 cm se slovem KRMIVO, vepsaným uprostřed. Bezprostředně po posouzení se znehodnocují, např. obarvením nebo četnými hlubokými řezy do tkání, aby nemohly být zneužity.

§ 59

(1) V horní části razítka kruhového tvaru se uvádí označení CZ, v jeho střední části se vyznačuje veterinární schvalovací číslo zpracovatelského podniku a v jeho dolní části místo zpracování (územně správní jednotka). Výška písmen a číslic musí být nejméně 0,8 cm, a jde-li o jatečnou drůbež nebo králíky, nejméně 0,2 cm.

(2) Razítkování se provádí zdravotně nezávadnou barvou, perforačním nebo vypalovacím razítkem.

(3) Maso a orgány jatečných zvířat, které jsou určeny k vývozu, mohou být označeny odlišným způsobem podle požadavku zahraničního odběratele.

(4) Označení musí být čitelné.

§ 60

Maso a orgány jatečného skotu, u něhož byla zjištěna

a)   slabá uhřivost, se označují - vedle označení pozastavovacím štítkem - otiskem písmene "U" o výšce 4 cm a šířce 3 cm, a to na zadní straně obou předloktí, na přední straně obou holení, na zevní ploše vnějšího žvýkacího svalu a na srdci,
b)   toxoplazmóza, se označují - vedle označení pozastavovacím štítkem - otiskem písmene "Z" o výšce 4 cm a šířce 3 cm, a to na zadní straně obou předloktí a na přední straně obou holení.

§ 61

(1) Označené maso a orgány jatečných zvířat se ukládají neprodleně v odvěšovacích, chladicích nebo mrazicích prostorech, anebo se předávají k dalšímu zpracování.

(2) Maso a orgány jatečných zvířat se zchlazují takto:

a)   maso velkých jatečných zvířat do 48 hodin po poražení na teplotu do 7 °C a do 72 hodin po poražení na teplotu do 4 °C. Při uchovávání delším než 4 dny se chladí až na teplotu do 2 °C,
b)   orgány velkých jatečných zvířat do 12 hodin po poražení na teplotu do 3 °C,
c)   maso malých jatečných zvířat do 2 hodin (u těžkých krůt do 12 hodin) po poražení na teplotu 4 °C. Maso jatečné drůbeže, chlazené ve vodě, musí být neprodleně po vychlazení zmrazeno a uváděno do oběhu ve zmrazeném stavu.

(3) Teplé maso lze použít ke zpracování nejpozději do 3 hodin po poražení jatečného zvířete.

(4) Ostatní části, pokud nejsou denně odváženy, musí být uchovávány odděleně, a to v hygienicky vyhovujících prostorech nebo nádobách při teplotě do 10 °C.

 

 

Hlava VI
Veterinární vyšetření a posuzování jiných zvířat a ostatních živočišných produktů

Zvěř
§ 63

(1) Osoba, která vykonává právo myslivosti v honitbě, provede na místě ulovení zvěře její předběžnou prohlídku. Při této prohlídce se posuzují výživný stav, povrch těla, zejména se zřetelem na výskyt ektoparazitů, zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále se posuzuje, jde-li

a)   o srstnatou zvěř spárkatou, podkoží, tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, svalovina, sliznice dutiny ústní, jazyk a vnitřní orgány,
b)   o zajíce a divoké králíky, oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány,
c)   o zvěř pernatou, oči a tělní otvory.

(2) Srstnatá zvěř spárkatá se ihned po ulovení otevře a vyvrhne. Má-li být tato zvěř veterinárně vyšetřena a neprovádí-li se toto vyšetření na místě jejího ulovení, musí být orgány dutiny hrudní, játra, slezina a ledviny, pokud byly vyňaty z těla, označeny a předloženy k veterinárnímu vyšetření spolu s tělem.

(3) Zjistí-li se při předběžné prohlídce, že jde o zvěř nemocnou nebo podezřelou z onemocnění nákazou zvířat, nesmí být odstraněny žádné její části a tato zvěř musí být veterinárně vyšetřena.

(4) Není-li ulovená zvěř nemocná nebo podezřelá z onemocnění nákazou zvířat, lze

a)   oddělit
1.  hlavu, jde-li o tzv. trofejovou zvěř,
2.  jazyk, plíce, srdce, játra, slezinu a ledviny, mají-li být ponechány lovci,
b)   uvolnit zvěřinu ke spotřebě v domácnostech účastníků lovu, anebo podle výsledku veterinárního vyšetření do oběhu, v obou případech, jde-li o zvěřinu ze zvěře vnímavé na trichinelózu (zejména divokých prasat a medvědů), až po negativním výsledku vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel).

(5) Nepoživatelné části vývrhu ulovené srstnaté zvěře spárkaté, zejména předžaludek, žaludek, střeva, močový měchýř a pohlavní orgány, jakož i vyháčkované části ulovené zvěře pernaté se neškodně odstraní zahrabáním.

§ 64

(1) Zvěřina musí být ošetřena, přepravována a skladována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

(2) Ulovená zvěř se označuje způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy.8)

§ 65

(1) Podle výsledku veterinárního vyšetření se zvěřina posoudí jako poživatelná, poživatelná po úpravě (výrobní nebo určená do konzerv) nebo nepoživatelná.

(2) Zvěřina se označuje obdobně jako maso jatečných zvířat, tj. otiskem razítka příslušného tvaru a rozměrů. Jde-li o zvěřinu v kůži nebo peří, opatří se otiskem razítka přívěsný štítek (lístek o původu zvěře) a veterinární osvědčení.

 

 

 

Povinnosti provozovatele jatek- porážky

§ 23
Povinnosti provozovatele jatek

(1) Provozovatel jatek je povinen dále

a)   organizovat a řídit jejich provoz v souladu se zásadami ochrany zvířat před nebezpečnými nákazami, jinými škodlivými vlivy a týráním a s veterinárními požadavky na zdravotní nezávadnost živočišných produktů,
b)   označit jatečná zvířata při příjmu na jatky a zabezpečit, aby mohla být kdykoli zjištěna jejich totožnost a příslušnost masa, orgánů a ostatních částí k nim, a to až do rozhodnutí o jejich použitelnosti (poživatelnosti),
c)   v provoze, kde není trvalý veterinární dozor, ohlásit okresní veterinární správě každou dodávku jatečných zvířat nejméně 24 hodin před jejím uskutečněním, nutnou porážku neprodleně,
d)   ohlásit úřednímu veterinárnímu lékaři neprodleně každé onemocnění nebo podezření z onemocnění, poranění nebo uhynutí jatečného zvířete,
e)   vytvořit podmínky pro prohlídku jatečných zvířat a masa a poskytnout bezplatně osobám, které ji provádějí, nezbytnou věcnou, osobní a jinou pomoc, zejména
1.   poskytnout těmto osobám místnosti vhodně vybavené pro jejich činnost s tekoucí pitnou, studenou a teplou vodou a pracovní místa na výrobních linkách,
2.   připravit jatečná zvířata, jejich těla, maso, orgány a ostatní části k veterinárnímu vyšetření,
3.   provádět pomocné úkony potřebné k tomuto vyšetření,
f)   vypracovat a předložit okresní veterinární správě ke schválení provozní řád a pohotovostní plán opatření pro případ výskytu některých nebezpečných nákaz.

(2) Nemocná nebo z nemoci podezřelá jatečná zvířata se porážejí na jatkách nebo v oddělení jatek určených pro tento účel. Se souhlasem okresní veterinární správy mohou být poražena i na jatkách v prostorech určených k porážení zdravých zvířat, avšak časově odděleně.

(3) Zakazuje se porážení

a)   jatečných zvířat
1.   nemocných některou z nebezpečných nákaz uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) tohoto zákona anebo podezřelých z této nákazy zvířat nebo z nakažení touto nákazou zvířat,
2.   nemocných Aujeszkyho chorobou (s výjimkou prasat), snětí slezinnou, snětí šelestivou, vzteklinou, spongiformní encefalopatií skotu (BSE), artritidou a encefalitidou koz, brucelózou ovcí a koz, klusavkou, encefalomyelitidou koní, infekční anemií koní, vozhřivkou, maligním edémem, červenkou, trichinelózou, tuberkulózou drůbeže, pulorovou nákazou, myxomatózou, tularemií zajíců, virovým hemoragickým onemocněním králíků a toxoplasmózou anebo podezřelých z této nákazy zvířat,
3.   v agónii,
b)   jatečných králíků s pokročilým onemocněním prašivinou nebo oparem lysivým (trichofytózou) anebo s abscedující pyemií.

(4) Prováděcí předpis stanoví

a)   podrobnosti o přípravě jatečných zvířat k dodávce na jatky, zacházení s nimi na jatkách a organizaci provozu jatek,
b)   způsob porážení jatečných zvířat, přípravy jatečných zvířat, jejich těl, masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu vyšetření,
c)   rozsah pomocných úkonů prováděných provozovatelem jatek.

 

 

další informace a nová nařízení budeme samozřejmě respektovat a našim spotřebitelům předkládat, doložením a splněním podmínek.

https://generace21.cz/12799-kors-hovezim-masem-muzete-v-kuchyni-doslova-kouzlit/

https://www.lidovky.cz/nejlepsi-reznictvi-kam-chodi-nakupovat-sefkuchari-fwv-/dobra-chut.aspx?c=A130102_162334_dobra-chut_mc

 

 

Štítky


Kontakt

FAREMNÍ PORÁŽKA HYRŠOV / BALIMASA.CZ

Hyršov 2
34506 Všeruby
okres : Domažlice

Vyzvednutí objednaných balíčků na Hyršově je možné v době :

PO 6-14
ÚT 6-14
ČT 6-14
PÁ 6-14
SO ZAVŘENO
NE ZAVŘENO
Mimo uvedenou otevírací dobu Vám rádi balík předáme, pokud nám zavoláte předem a společně najdeme vhodný termín, abychom tam byli.
V takovém případě volejte na telefonní číslo : 605 134 188 a vše domluvíme.

ZASTIHNETE NÁS NA :

Telefon :
+420 605 134 188

e-mail: objednávky@balikmasa.cz

Facebook:
BALIKMASA.CZ

Instagram :
BALIKMASA.CZ

Twitter :
BALIKMASA.CZ